Werkwijze Xpertises

Planning

Onze medisch specialisten hebben enige wachttijd, welke kunnen oplopen tot 3 maanden. 
Bij een verwijzing, niet gericht aan een specifieke handchirurg, wordt gekeken naar de eerst mogelijke datum voor een expertise bij de handchirurgen. Een patiënt wordt schriftelijk of per mail uitgenodigd op het aangegeven postadres zoals vermeld op de verwijzing. Bij deze uitnodiging ontvangt de patiënt een code waarmee hij/zij kan inloggen op een beveiligde website. Op deze website treffen zij een persoonlijke pagina met een aantal vragenlijsten, passend bij de aangegeven klachten. Deze vragenlijsten worden voor de expertise door de handchirurg doorgenomen en uitgebreid besproken bij het onderzoek. De verwijzer ontvangt een bevestiging met een opdrachtformulier per mail van de geplande expertise. Hierbij wordt ook aangegeven als er eventueel een mogelijkheid eerder is bij een collega handchirurg. 
 

Onderzoek

De medisch specialist is niet de behandelend arts van desbetreffende patiënt. Op geen enkele wijze neemt de expert de rol van hulpverlener aan of suggereert hij die rol in de toekomst te gaan vervullen. Er is geen sprake van een andere vorm van belangenverstrengeling. Een expertise neemt ongeveer anderhalf uur in beslag en bestaat uit een onderzoek bij de handchirurg en een onderzoek door de handtherapeut. Voorafgaand aan het onderzoek worden de patiëntgegevens met patiënt zelf doorgenomen en is patiënt verplicht zichzelf te legitimeren (paspoort/ rijbewijs). Het onderzoek van de handchirurg bestaat uit een anamnese en een lichamelijk onderzoek. Het onderzoek van de handtherapeut bestaat uit een specifiek lichamelijk onderzoek. De functies van de hand en pols worden hierbij reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Hierbij wordt ook een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage (de erkenning van desbetreffende handicap) opgesteld met behulp van de AMA Guide 6e editie.

Concept fase

Bij inzage- en blokkeringsrecht wordt een conceptrapport opgesteld en binnen 6 weken na het onderzoek verstuurd naar patiënt, waarbij de termijn van inzage van 3 weken redelijk is.

Binnen deze termijn geeft de patiënt per mail aan of hij /zij al dan niet gebruik maakt van het blokkeringsrecht. Tevens kan de patiënt aanpassingen indienen betreffende feitelijke zaken. Indien patiënt geen reactie geeft binnen deze termijn en /of niet bereikbaar is, wordt de opdrachtgever ingelicht. Het Inzage- en blokkeringsrecht geven geen correctierecht, behalve feitelijke onjuistheden, het rapport zal niet worden gewijzigd zonder dat zowel patiënt als verwijzer hierover door de handchirurg in kennis worden gesteld. Indien patiënt geen gebruik maakt van het blokkeringsrecht, wordt dit schriftelijk/ per mail aan ons bevestigd door patiënt zelf.
Het conceptrapport wordt vervolgens tegelijkertijd naar patiënt en verwijzer verstuurd om hen in het kader van hoor- en wederhoor gelegenheid te geven om opmerkingen te maken of nadere vragen te stellen. Het inlassen van een dergelijke “conceptfase” geschiedt echter uitsluitend als de aanvragende partijen dan wel de rechter hiertoe een verzoek doen. Dit verzoek moet in de aanvraagbrief worden vermeld. De medisch specialist kan de door partijen geplaatste opmerkingen in zijn rapport verwerken dan wel op grond daarvan zijn rapport wijzigen, voor zover dit niet strijdig is met zijn onafhankelijke professionele oordeel.
Het conceptrapport wordt na 4 weken definitief gesteld. Bij beantwoording van aanvullende vragen, wordt het rapport 4 weken na beantwoording van de vragen, definitief gesteld. 
 

Rapportage

  • Overzicht verwijzers en cliëntgegevens
  • Anamnese, lichamelijk onderzoek, samenvatting en beschouwing
  • Zakelijk rapport met beantwoording vragen 
  • Berekening invaliditeit volgens AMA-guides 6e editie
  • Bijlage; beperkingenlijst en Scores DASH, VAS en Koude intolerantie.
  • Beeldmateriaal 
  • Lichtfoto’s 
Neem contact op
Bel 088 778 52 03 Plan een intake